Lletres

GOIS POPULARS

que se canten, desde antigament, a Manacor, a honra i glòria del beneventurat SANT ANTONI DE VIANA en la diada de la seua festa

¡Sant Antoni gloriós
De Viana anomenat,
Siau nostro’n advocat;
De tot perill gordaumós!

Sou un Sant molt poderós
que’n el món mos assistiu
y en el cel intercediu
per noltros, benefactors,
devem, sempre, alabarvos
de gust y de bona gana.
¡Sant Antoni de Viana
de tot perill gordaumós!

Sou un Sant tan vertadé,
que sou dels més principals;
gordaumos els animals
y les persones també.
Contraris de Llucifer,
aquell superbo dimoni,
digau:- ¡Viva Sant Antoni!
¡que mos ajut si convé!

El dimoni és tan astut
que va contra’ls cristians
amb trampes fraus i enganys;
no troba ardit que no’l juch;

Y a la fi queda retut
quant no n’hi surt cap de bona.
Digau: -¡Viva Sant Antoni!
y així romandrá vençut.
Siem devots de bon cor
d’aquest Sant prodigiós
pagesos y conradors
y vilans de Manacor.
Tots plegats fessem elogi
perque guart el bestiar,
diguent:- ¡Viva Sant Antoni
que l’infern fa tramolar!

ACABAMENT¡

Oh gloriós Sant Antoni
de Viana anomenat!
¡Ja’n l’Infern encadenat!
teniu el perverg Dimoni!
Escoltau la cerimoni
amb que vos hem alabat,
diguent:-¡Viva Sant Antoni
de Viana anomenat!

CHOR

¡Sant Antoni gloriós,
de Viana anomenat,
siau nostro’n advocat;
de tot perill gordaumós!

CANÇONS TRADICIONALS (Cançoner de Sant Antoni)

A desset és Sant Antoni
Y a vint Sant Sebastià
Qui bones obres farà
No tendrà por del dimoni.

Sant Antoni és un porc
Lo que té devora es peus
Si no mos donau farina
No podrem menjar fideus.

Noltros som una codrilla
Que venim a refresca’
Tant si és Toni com Tonina
Sa botella m’heu de da’.

Sant Antoni va per ma’
Sonant una campaneta
Tots els peixos de la ma’
Van dins sa seua barqueta.

Sant Antoni és vengut
Abrigat amb un llençol
Mos ha duit unes sabates
Per poder jugar a futbol.

Sant Antoni para lloves
Per dins mates i clapers
Per guanyar quatre dobbers
Per fer-se sabates noves.

Sant Antoni I el dimoni
Jugaven a trenta u’
El dimoni va fer trenta
Sant Antoni trenta u’.

Sant Antoni gloriós
Guardau-mos sa porcelleta
Si mos val una pesseta
N’hi haurà mitja per vós.

Sant Antoni ses sabates
Ja les mos podeu deixar
Perquè anit hem d’agafar
Un gat que no agafa rates.

Sant Antoni ha vengut
ditxós qui el tornarà veure
dau-mos beure, dau-mos beure
dau-mos beure d’un bon suc.

Botelleta que ets de guapa
si et poria destapar
jo te feria mostrar
allò que tot-hom se tapa.

Vos sou Toni, jo Tonina
tots dos feïm festa amb un sant
des mal que jo vaig penant
vos teniu sa medecina.
[/column]
[column width=”one-second”]
Sa carrossa passarà
Per davant sa Rectoria
Digau tots alabat sia
Viva Sant Sebastià.

Sant Antoni feia sopes
A sa vorera de mar
I el dimoni hi va anar
I les hi va tomar a totes.

Sant Antoni és es patró
De Maó i Ciutadella,
Li pegam amb sa botella
Perquè no tenim tassó.

Sant Antoni és un bon sant
qui té un dobbé li dona
que mos guardi ets animals
tant si és de pèl com de ploma.

Sant Antoni és un sant vell
duu sabates de gamussa
no se pot mantenir ell
i vol mantenir sa cussa.

Sant Antoni gloriós
gloriós que no ho puc dí’
tot es suc de Can Gostí
no basta per noltros dos.

Sant Antoni és un sant guapo
com cap en el món hi ha
avui vespre n’hi haurà
que des nas feran gaiato.

Sant Antoni saps que diu
si li donam un dobler
si li donam de gener
el mos tornarà a s’estiu.

En el cel hi ha sa lluna
i estrelles de tots colo’s
Sant Antoni guardau-mos
que no caiguem de sa mula.

Sant Antoni és vengut
amb una muda honesta
que molts d’anys poguem fer festa
amb alegria i salut.

Sant Antoni és un sant vell
es més vell que hi ha a s’ermita
ell mos dona pasta frita
i coques com un garbell.

Sou un sant tant vertade’
que sou dels mes principals
gordaumos ets animals
i ses persones també.

CANÇONS COENTES (que ja anuncien els Darrers Dies)

¿Vols que anem a cercar mudes
a l’arbre de l’argent viu
i empeltaré sa perdiu?
si m’aferra en tendré dues.

Jo tenc un fobiolet
que té forat i no sona
en sentir olor de dona
s’empina i s’aixeca dret.

Sant Antoni és un sant pobre
que ningú li dona res
¿Saps per on té es pèl espès?
Per devers es canelobre.

Una poma, dues pomes,
tres pomes fan un ramell
quan ve sa dematinada
sa poma crida s’aucell.

Sa madona de Sa Torre
es pa negre li fa mal.
però no n’hi fa es pardal
quan el té dins sa cotorra.

En el cel hi ha sa lluna
enrevoltada d’estels;
sa meva dona en té una
enrevoltada de pèls.

Gloriós Sant Nicolau
vos que tallau mata verda!
homo petit bona verga;
dona petita bon trau.

Es rector de s’Arracó
no vol dir missa primera.
perquè té més barrinera
que un gall de possessió.

Si vols venir vendràs
a s’hort a collir magranes,
que es temps que elze coiràs
jo te tocaré ses mames.
[/column]

[column width=”one-second”]
Diuen que això és mal francès
i jo dic que és mallorquí,
sa puta que el me da a mí
sols no sap França on és.

Remil i una punyeta!
va dir Madò Galindó
quan se sentí es gorrió
a devers sa castanyeta.

Jo tenc un revolver d’or
que tira pólvora blanca
si la t’atrac devers s’anca
se dispara i no fa tro.

Sant Antoni n’es vengut
amb un ase amb quatre cames
si sa dona no té mames
s’homo queda ben fotut.

Vaig anar a n’es cirerer
i hi vaig trobar Na Coloma
redecristo quina poma!
pareixia un sementer.

En pegar damunt sa roca
qui té olles prest té tests.
Pere, dençà que no hi ets
tenc fotuda sa bajoca.

Som germà d’onze germans
es segon de sa pollada
i en es vedat de mumare
encara hi cacen es cans.

Es rector de Manacor
anava a boixar a Maria
i llavors ja s’en venia
collons buids i fora por.

Si vols venir vendràs
a s’hort a collir melons
que es temps que elze coiras
jo te tocaré es coions.

Share