BASES PER ALS FOGUERONS DE LES FESTES DE SANT ANTONI
Respectant sempre la creativitat i la llibertat dels participants, el jurat qualificarà tenint en
compte els punts següents:
1- Composició del fogueró (disposició de la llenya). Es valorarà el muntatge i les
proporcions.
2- Referència a les festes de Sant Antoni, a les tradicions mallorquines i a la pagesia.
3- Decoració artística, elaboració de les figures, detalls destacables i acabats del decorat.
4- Contingut de les gloses exposades.
Es faran tres mencions especials a:
a- Les gloses més ben elaborades.
b- La llenya més ben presentada i col·locada.
c- La qualitat artística del fogueró.
Si el jurat troba que no hi ha la qualitat suficient en alguna de les categories, aquestes
mencions quedaran desertes.
Normes per al concurs de foguerons:
1- La puntuació obtinguda per cada fogueró serà la suma de tots els punts obtinguts, de 0
a 10, en cada un dels apartats expressats anteriorment. La puntuació màxima que pot
obtenir un fogueró és de 120 punts (és a dir, una puntuació màxima de 40 punts per cada
membre del jurat, com que hi ha tres membres la puntuació màxima de cada fogueró serà
de 120 punts).
2- En cas d’empat, els membres del jurat decidiran quina és la forma de desfer-lo
mitjançant deliberació. Es tendrà en compte la puntuació obtinguda en el punt 3. Si el jurat
no arriba a un acord en la deliberació, el president del jurat decidirà quin és l’ordre final.
3- No es deixarà participar en concurs cap fogueró que tengui temàtica insultant cap a una
persona o col·lectiu.
4- Tots els objectes i les figures que formin part del fogueró en el moment de la visita del
jurat hauran de ser cremats.
5- Les gloses es poden enviar per correu (concursfoguerons@santantonimanacor.cat) tres
dies abans del concurs o es poden donar en mà quan passi el jurat dels foguerons dia 16,
agrairem que la presentació del recull de gloses sigui el més acurada possible.
El fet de participar en el concurs implica l’acceptació de totes les bases i normes del
concurs, així com els acords presos pel jurat, aquests seran inapel·lables.
No s’estableix cap categoria especial. Tots el foguerons participen amb les mateixes
bases.
El jurat estarà format per un president, un secretari (membre del Patronat de Sant Antoni,
sense veu ni vot) i dos vocals. Els membres del jurat els triarà el Patronat de San Antoni i
estaran relacionats amb el món cultural manacorí en general.
Els premis es notificaran a la web i al facebook del Patronat dia 16 mateix tan aviat com
sigui possible.
Suggeriments: Els realitzadors dels foguerons, tant si participen al concurs com si no,
tendran en compte la seguretat existent que envolta el fogueró, establint-ne un radi de
seguretat al voltant. Es respectarà la ubicació i les dimensions que determinin les
autoritats municipals.

versio pdf