VII Concurs de disseny de la imatge oficial de les Festes de Sant Antoni 2014 (versio pdf)

El Patronat de Sant Antoni de Manacor convoca el VII concurs per a dissenyar la imatge que es representarà a les dessuadores i objectes de les festes de Sant Antoni 2014.

El concurs es regeix per les següents:

Bases:

Primera. Destinataris.

Aquest concurs està destinat a qualsevol persona que se senti santantoniera.
Hi haurà dos finalistes i un únic disseny guanyador.
El disseny guanyador serà l’oficial de les festes i anirà estampat a les dessuadores i altres objectes de mercaderies oficials si es considera adient.
Els dissenys dels dos finalistes i el del guanyador passaran a formar part del fons del Patronat de Sant Antoni, que es reserva el dret de reproducció, exposició i catalogació com a elements de patrimoni del Patronat de Sant Antoni.
El/la guanyador/a rebrà un reconeixement públic per part del Patronat de Sant Antoni i un obsequi. A més, el/la guanyador/a i un/a acompanyant estaran convidats a la recepció i ball de la Sala del dia 16 de gener.

Segona. Format, dimensions, característiques del logo/símbol i criteris de valoració.

Cada participant presentarà un disseny original i inèdit.
La impressió serà en paper a mida A4 i amb un màxim de 4 colors. S’ha d’adjuntar una
còpia en format TIFF i una altra en format JPEG, amb una resolució de 300 ppp.
El disseny ha d’incloure:
1. El text: “Sant Antoni 2014 Manacor”
2. El logo/símbol del Patronat de Sant Antoni.
Es valorarà positivament la inclusió d’un eslògan representatiu de les festes de Sant Antoni.
El disseny ha de fer referència als personatges representatius de la festa de Sant Antoni de Manacor i ha de poder anar destinat a qualsevol mena de públic.
S’ha de tenir present que el disseny ha d’anar estampat sobre fons negre i únicament a la part anterior de la dessuadora.

Tercera. Identificació, presentació i exposició de treballs.

Els treballs s’han de presentar en un sobre tancat i només identificable per un pseudònim, i han de contenir la següent documentació:
1. CD o pendrive amb el disseny.
2. Impressió en paper.
3. Sobre tancat amb el pseudònim escrit damunt, que contingui les dades personals: nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon de contacte i/o adreça
electrònica.
Els treballs s’enviaran per correu ordinari o es presentaran directament amb el pseudònim a la delegació de Cultura de l’Ajuntament de Manacor amb la referència “Concurs disseny Sant Antoni 2014”.
El termini de presentació de treballs finalitza el 28 de gener de 2013 a les 15h.
Tots els cartells seleccionats seran exposats al local del Patronat durant les festes del 2014. Els dissenys no finalistes podran arreplegar-se el darrer dia de l’exposició dels cartells. S’entendrà que els autors que no passin a recollir-los cedeixen permanentment els drets de reproducció i exposició al Patronat de Sant Antoni.

Quarta. Jurat i veredicte.

El Jurat del concurs, que valorarà l’originalitat dels dissenys, la qualitat artística i l’adequació al tema de la convocatòria, estarà format per persones relacionades amb el món de les arts i la cultura vinculades amb Manacor.
El veredicte es farà públic el 31 de gener de 2013 a la pàgina web oficial del Patronat i posteriorment mitjançant un comunicat de premsa.
Si el jurat considera que no hi ha hagut el nivell oportú, pot declarar desert el concurs.
L’atorgament del reconeixement al guanyador es farà el dia de la inauguració de l’exposició.

Cinquena. Acceptació de les bases.

La presentació a la convocatòria del present concurs suposa acceptar completament aquestes bases. El seu incompliment implicarà l’exclusió automàtica del concurs.
L’organització del concurs resoldrà qualsevol dubte sobre la interpretació de les bases.
Per a qualsevol dubte, es poden enviar les consultes a l’adreça concurs@santantoni.org

Manacor, desembre de 2012

PATRONAT DE SANT ANTONI