VI Concurs de disseny de la imatge oficial de les Festes de Sant Antoni 2012
El Patronat de Sant Antoni de Manacor convoca el VI concurs per a dissenyar la imatge que es representarà a les dessuadores i objectes de les festes de Sant Antoni 2012.
El concurs es regeix per les següents:
Bases:
Primera. Destinataris.
• Aquest concurs està destinat a qualsevol persona que se senti santantoniera.
• Hi haurà dos finalistes i un únic disseny guanyador.
• El disseny guanyador serà l’oficial de les festes i anirà estampat a les dessuadores i altres objectes de mercaderies oficials si es considera adient.
• Els dissenys dels dos finalistes i el del guanyador passaran a formar part del fons del Patronat de Sant Antoni, que es reserva el dret de reproducció, exposició i catalogació com a elements de patrimoni del Patronat de Sant Antoni.
• El/la guanyador/a rebrà un reconeixement públic per part del Patronat de Sant Antoni i un obsequi. A més, el/la guanyador/a i un/a acompanyant estaran convidats a la recepció i ball de la Sala del dia 16 de gener.

Segona. Format, dimensions, característiques del logo/símbol i criteris de valoració.
• Cada participant presentarà un disseny original i inèdit.
• La impressió serà en paper a mida A4 i amb un màxim de 4 colors. S’ha d’adjuntar una còpia en format TIFF i una altra en format JPEG, amb una resolució de 300 ppp.
• El disseny ha d’incloure:
1. El text: “Sant Antoni 2012 Manacor”
2. El logo/símbol del Patronat de Sant Antoni.
• Es valorarà positivament la inclusió d’un eslògan representatiu de les festes de Sant Antoni.
• El disseny ha de fer referència als personatges representatius de la festa de Sant Antoni de Manacor i ha de poder anar destinat a qualsevol mena de públic.
• S’ha de tenir present que el disseny ha d’anar estampat sobre fons negre i únicament a la part anterior de la dessuadora.

Tercera. Identificació, presentació i exposició de treballs.
• Els treballs s’han de presentar en un sobre tancat i només identificable per un pseudònim, i han de contenir la següent documentació:
1. CD o pendrive amb el disseny.
2. Impressió en paper.
3. Sobre tancat amb el pseudònim escrit damunt, que contingui les dades personals: nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon de contacte i/o adreça electrònica.
• Els treballs s’enviaran per correu ordinari o es presentaran directament amb el pseudònim a la delegació de Cultura de l’Ajuntament de Manacor amb la referència “Concurs disseny Sant Antoni 2012”.
• El termini de presentació de treballs finalitza el 7 de novembre de 2011 a les 15h.
• Tots els cartells seleccionats seran exposats al local del Patronat. Els dissenys no finalistes podran arreplegar-se el darrer dia de l’exposició dels cartells. S’entendrà que els autors que no passin a recollir-los cedeixen permanentment els drets de reproducció i exposició al Patronat de Sant Antoni.

Quarta. Jurat i veredicte.
• El Jurat del concurs, que valorarà l’originalitat dels dissenys, la qualitat artística i l’adequació al tema de la convocatòria, estarà format per persones relacionades amb el món de les arts i la cultura vinculades amb Manacor.
• El veredicte es farà públic el 10 de novembre de 2011 a la pàgina web oficial del Patronat i posteriorment mitjançant un comunicat de premsa.
• Si el jurat considera que no hi ha hagut el nivell oportú, pot declarar desert el concurs.
• L’atorgament del reconeixement al guanyador es farà el dia de la inauguració de l’exposició.

Cinquena. Acceptació de les bases.

• La presentació a la convocatòria del present concurs suposa acceptar completament aquestes bases. El seu incompliment implicarà l’exclusió automàtica del concurs.
• L’organització del concurs resoldrà qualsevol dubte sobre la interpretació de les bases.
• Per a qualsevol dubte, es poden enviar les consultes a l’adreça concurs@santantoni.org

Manacor, setembre de 2011
PATRONAT DE SANT ANTONI

VERSIO PER IMPRIMIR