DATA 1-6-2011

El Patronat té tres fonts de finançament:

1.- Subvencions i col·laboracions que provenen de l’Ajuntament, d’empreses i de particulars. Conformen la base principal per sufragar les despeses de la festa. Les col·laboracions a què ens referim són únicament les dineràries. Cal no oblidar totes aquelles aportacions realitzades en espècie, difícilment quantificables.

2.- Beneficis pels donatius dels llibres. L’any 2007 diferents organismes oficials subvencionaren l’edició d’un estudi sobre la trajectòria històrica de la festa de Sant Antoni a Manacor. Les aportacions literàries i històriques foren elaborades gratuïtament pels seus autors sense cap cost ni per al Patronat ni per a les administracions públiques. Per tot això, i considerant que en la susdita edició s’havien usat diners públics, el Patronat acordà en junta que tots els doblers ingressats mitjançant els donatius per l’adquisició del llibre es destinassin únicament i exclusiva a la formació d’un arxiu i d’una exposició permanent on aglutinar tot allò referent a les festes de Sant Antoni.
A aquests llibres s’han d’afegir els llibres sobre els actes de les II jornades d’estudi sobre la festa de Sant Antoni als Països Catalans.

3.- Donatius per mercaderies. Seguint la iniciativa d’un grup de membres del Patronat fa uns anys es decidí obrir una nova font d’ingressos per tal de cobrir les possibles deficiències de tresoreria que poguessin produir-se. De la mateixa manera, permeten l’organització d’actes complementaris com les Jornades.

Pel que fa a l’exercici 2010-11, els moviments econòmics és resumeixen de la següent manera:

Ingressos totals = 68.002,32€
Despeses totals = -56.387,26€
Diferència = 11.615,06€

Les partides anteriors es desglossen així:

Apartat 1, Subvencions i col·laboracions i despeses:
– Ingressos:
Subvencions = 17.000€
Col·laboracions = 21.950,20€
Total = 38.950,20€
– Despeses = 33.027,90€
– Diferència = 2.659,35€

Apartat 2, Donatius per llibres:
– Donatius = 445€
– Despeses = 2081.19
– Diferència = -1636.19

Apartat 3, Donatius per mercaderies:
– Donatius = 28.832,12€
– Despeses = -18.240,22€
– Diferència = 10.591,90€

Diferència apartat 1 = 2.659,35€
Diferència apartat 2 = -1.636.19€
Diferència apartat 3 = 10.591,90€
INCREMENT DE TRESORERIA = 11.615,06€

Aquest remanent se dedicarà al futur Museu de sant Antoni, i també servirà de garantia de continuïtat de les festes davant eventuals imprevistos monetaris.

Per qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb algun membre del Patronat.